FA/Prabhupada 1069 - دین، ایده ی ایمان را نقل می کند. ایمان ممکن است تغییر کند- ولی ساناتانا دهارما، نه

From Vanipedia


دین، ایده ی ایمان را نقل می کند. ایمان ممکن است تغییر کند- ولی ساناتانا دهارما، نه
- Prabhupāda 1069


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

مذهب ایده اعتقاد را بیان میکند. اعتقاد ممکن است تغییر کند - ساناتانا- دارما تغییر نمی کند بهمین دلیل، ساناتانا-دارما، همانطور که در بالا بیان شد، که خداوند متعال ساناتانا است، و سرزمین متعال، که فراتر از آسمان روحانی است، که آنهم ساناتانا است. و موجودات زنده، آنها هم ساناتانا هستند. بنابراین معاشرت با خدای متعال ساناتانا، موجودات زنده ساناتانا، در سرزمین جاودان ساناتانا هدف نهایی شکل حیات انسانی است. خداوند نسبت به موجودات زنده بسیار مهربان است چون اظهار شده که همه موجودات زنده پسران خداوند متعال هستند. خداوند اعلام میفرماید (BG 14.4). هر زنده ای، همه انواع موجود زنده ... انواع مختلفی از موجودات زنده بر اساس کارما های متفاوت وجود دارند، اما خداوند اعلام میدارد که او پدر همه ی موجودات زنده است، و بهمین دلیل خداوند هبوط میکند تا همه این ارواح مقید فراموشکار را اصلاح کند بازگشت به ساناتانا-دارما، به آسمان ساناتانا، تا اینکه موجود زنده ساناتانا شاید دوباره در موقعیت ساناتانای خود در معاشرت ابدی با خداوند جای بگیرد. او شخصا با ظهورات متفاوت می آید. او خادمان محرمانه اش را بعنوان پسران یا معاشران یا آچاریاها میفرستد تا ارواح مقید را اصلاح کند. و بهمین دلیل ساناتانا-دارما اصلا به معنای فرقه گرایی مذهبی نیست. این عملکرد ابدی موجودات زنده ابدی در رابطه با خداوند متعال جاودان است. تا جایی که به ساناتانا -دارما مربوط میشود، به معنی مشغله جاودان است. شریپاد رامانوجاچاریا لغت ساناتانا را اینطور توضیح داده است "چیزی که نه آغاز دارد نه پایان." و هنگامی که ما در باره ساناتانا -دارما صحبت میکنیم باید آنرا مسلم بدانیم به اعتبار شریپاد رامانوجاچاریا که آن نه آغاز و نه پایانی دارد. کلمه مذهب کمی با ساناتانا -دارما تفاوت دارد مدهب بیان کننده اعتقاد است. عقیده ممکن است تغییر کند. فرد ممکن است در روش خاصی عقیده داشته باشد، و ممکن است عقیده اش را بعدها تغییر داده و عقیده دیگری را بپذیرد. اما ساناتانا -دارما یعنی آنکه نمیتواند تغییر کند، آن که نمیتواند تغییر کند. درست مانند آب و مایع بودن. آب نمیتواند از مایع بودن تغییر کند. گرما و آتش. گرما نمیتواند از آتش تغییر کند. مشابها، عملکرد ابدی موجود زنده ابدی، که بعنوان ساناتانا-دارما شناخته میشود، غیر قابل تغییر است. امکان ندارد تغییر کند. ما باید دریابیم عملکرد جاودان موجود زنده ابدی چیست. بهمین دلیل وقتی ما در باره ساناتانا-دارما صحبت میکنیم، باید آنرا مسلم بدانیم به اعتبار شریپاد رامانوجاچاریا که نه آغازی دارد و نه پایانی. چیزی که پایانی ندارد، آغازی ندارد، نباید هیچ چیز فرقه ای یا محدود شده توسط مرز باشد. وقتی که ما کنفرانسی در مورد ساناتانا-دارما داریم، مردمی که متعلق به بعضی عقاید مذهبی غیر جاودان هستند ممکن است به خطا تصور کنند که ما در بعضی چیزهای فرقه ای عمل میکنیم. اما اگر ما عمیقا وارد موضوع بشویم و همه چیز را از دید دانش مدرن بگیریم، برای ما ممکن خواهد شد که ساناتانا -دارما را بعنوان وظیفه همه ی مردم جهان، نه، همه ی موجودات زنده جهان ببینیم. مذاهب با عقیده غیر-ساناتانا ممکن است تارخچه ای در آغاز جامعه بشری داشته باشند، اما نمیتواند برای ساناتانا-دارما تاریخی وجود داشته باشد زیرا آن تا تاریخ موجودات زنده ادامه دارد. تا جایی که به موجودات زنده مربوط است، ما آنرا از منابع معتبر کتب دینی درمی یابیم که موجود زنده هم دارای تولد و مرگ نیست. در بهاگاواد-گیتا به وضوح تایید شده است که موجود زنده هرگز زاده نشده، و هرگز نمیمیرد. او جاودان ، فناناپذیراست، و بعد از نابودی بدن موقتی مادی اش به زندگی ادامه میدهد.