MN/Prabhupada 1066 - Оюунлаг биш хүмүүс нь Үнэмлэхүй үнэнийг бодгаль биш гэдэг

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

People with Less Intelligence, They Consider The Supreme Truth as Impersonal - Prabhupāda 1066


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

бүхий л зүйл төв бүтээлийн төв байдаг төв таашаагч нь Дээд Бурхан амьд оршнол нь зүгээр л үйлчлэгч нь үйлчлэгч, үйлчилсэнээр тэд баясдаг харилцаа нь бол яг л эзэн албатынх эзэн нь ханамжтай байвал бүрэн ханамжтай байвал албат нь шууд л сэтгэл ханамжтай байдаг энэ бол хууль үүнтэй адилаар Бурхан ханамжтай байх аваас бүтээгч болох гэх энэ дэлхийд таашаал ханамж эдлэх хүсэл байгаа хэдий ч ... Тэд ч мөн амьд оршнол, учир нь тэнд Бүхний Дээд Бурхан байгаа тул тэр энэ материаллаг ертөнцийг бүтээсэн иймээс бид Бхагавад гитад бүхий л зүйлйиг дээдийн дээд хянагч, удирдлага дор байх амьд оршнол ертөнцийн илрэл тодрол зэрэг бүхий л зүйлийг олно мөн мөнхийн цаг хугацаа үйл хөдлөл зэрэг нь хүртэл байдаг иймээс бүхий л зүйлийг Үнэмлэхүй Үнэн гэж хүлээж авах хэрэгтэй бүхий л зүйл эсвэл Үнэмлэхүй үнэн иймээс бүрэн бүтэн Дээдийн Дээд Бодгаль бол Шри Кришна юм Тайлбарлаж байсанчлан Түүний өөр өөр эрчимээс хамаарч Тэр бол Бүхэл бүтэн Бхагавад гитад бодгаль бус Брахманы талаар тайлбарладаг Бодгаль бус Брахман бол бүрэн бүтэн нэгний нэг хэлтэрхий нь Brahmaṇo 'haṁ pratiṣṭhā (BG 14.27). Бодгаль бус Брахман бол .. Бодгаль бус Брахманы талаар Брахма Сутра илүү нарийн тайлбарласан байдаг яг л наран дээр нарны гэрэл наран гариг байдагтай адилаар бодгаль бус Брахман бол гэрэлтэж буй туяа нь Дээдийн Дээд Брахман Бүхний Дээд Бодгаль Бурханы иймээс бодгаль бус Брахман нь бүхий л зүйлийг ойлгоход бүрэн гүйцэд биш мөн Параматмагийн талаар. Үүнийг мөн тайлбарласан байдаг. Puruṣottama-yoga. Puruṣottama-yoga -н талаар бичсэн бүлгийг унших үед Бүхний Дээд Бодгаль Puruṣottama бол бодгаль бус Брахманаас дээр, Параматмагийн хэсэг ухаарал гэдгийг мэдэж болно Бүхний Дээд Бодгалийг сад чид ананда виграха гэдэг Брахма самхита ийнхүү эхэлдэг īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ/ anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (BS 5.1)." Говинда Кришна бол бүхий л учир шалтгааны учир Тэр бол Бүх зүйлийн Эзэн Иймээс Бүхний Дээд Бодгаль нь сач чид ананда виграха юм Бодгаль бус Брахманыг ухаарах нь Түүний хэсгийг ухаарах сат хэсэг буюу мөнх байдлыг ухаарахыг хэлж байгаа юм харин Парататма бол сат чит мөнх болон мэдлэгийг ухаарахыг хэлж байгаа юм Харин Бүхний Дээд Бурханыг ухаарах нь түүний бүхий л трансценденталь байр суурийг ухаарахыг хэлж байгаа юм сат чит ананта бүхий л виграхаг виграха гэдэг нь дүр гэсэн үг Avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ manyante mām abuddhayaḥ (BG 7.24). оюунлаг бус хүмүүс нь үнэмлэхүй үнэнийг бодгаль бус гэж боддог гэхдээ тэр бол хүн трансценденталь хүн Үүнийг Ведийн бүхий л бичээсүүдэд тайлбарладаг. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). иймээс бид ч мөн адил хүмүүс бие даасан амьд оршнолууд хүн бүрт өөр өөрийн гэсэн шинж чанарууд байдаг үүнтэй адилаар Үнэмлэхүй Үнэн, Үнэмлэхүй Абсольют Тэр ч бас хүн гэхдээ Бүхний Дээд Бурханыг ухаарах нь бүхий л трансценденталь хэлбэрүүдийг ухаарахыг хэлж буй юм сат чит ананда болон бүрэн виграха Виграха гэдэг нь дүр гэсэн үг. Иймээс бүрэн зүйл нь хэлбэргүй биш гэсэн үг биш юм хэрвээ тэр ямар нэг дүр хэлбэргүй байсан бол хэрхэн бүрэн байх билээ бүхэл зүйлмаань бүхий л зүйлийг багтаасан байх бидний санаанд багтахуйц болон үл багтахуйц бүхнийг хэрвээ тийм биш бол Тэр бүрэн биш юм Бүхний Дээд Бодгаль нь бүхий л зүйлийг багтаасан байх Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, isotunmo). үүнийг мөн Бхагавад гитад тайлбарладаг. Тэр өөрийн төрөл бүрийн эрчмийн дагуу үйл хөдлөлөө явуулдаг энэ дэлхий дээр эсвэл материаллаг ертөнцөд одоо бидний байгаа энэ газар тэр өөртөө бүрэн бүтэн байдаг пурнам идам (Śrī Īśopaniṣad, Invocation). шанкхйа гүн ухааны дагу 24 элемент байдаг энэ материаллаг ертөнцийн 24 элемент нь орчлон ертөнцийгн үүсэн бий болж бүтээгдэхэд хангалттай бүрэн хангалттай байдаг өөр гадны ямар ч хүчин зүйл энэ орчлонг тогтоон барихад шаардлагаггүй үүнд өөрийн цаг хугацаа бий бүхий л зүйлийн энергийн дагуу цаг нь болохуйц энэ түр зуурын илрэл тодрол нь бүхэл бүтний удирдалагын дагуу устаж үгүй болдог