MN/Prabhupada 1067 - Бид Бхагавад гитаг ямар нэгэн зүйлийг нь хасалгүйгээр хүлээн авах хэрэгтэй

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1066
Next Page - Video 1068 Go-next.png

We Must Accept the Bhagavad-gita Without Interpretation, Without any Cutting - Prabhupāda 1067


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

амьд оршнол гэж нэрлэгдэх жижиг нэгжид бүхнийг ухаарахад бүхий л хэсэг нь чухал байдаг Бүрэн бус дутуу байдлаар ямар нэгэн зүйлийг ухаарах нь бүрэн мэдлэгийг дутуу ухаарсанаас үүдэлтэй Иймээс Бхагавад гита бол Ведийн мэдлэгийг бүрэн дүүрэн мэдлэг юм Бүхий л Ведийн мэдлэг нь гайхалтай Ведийн мэдлэгийг бид 3 янз байдлаар хүлээн авдаг жишээлбэл, Хиндучууд Ведийн мэдлэгийг хүлээн авдаг энэ бол өчүүхэн жишээ яг л үхрийн аргал байна. Аргал бол амьтны ялгадас харин Смрити буюу Ведийн мэдлэгийн дагуу ямар нэгэн амьтны ялгадасанд хүрсэн бол өөрийгөө ариусгахын тулд усанд орох хэрэгтэй байдаг Харин Ведийн бичээст аргалыг ариун гэж бичсэн байдаг харин ч бүр аргалаар ариун бус зүйлийг ариулдаг хүн гайхаж болох юм хэрхэн ийм байж болох талаар, ялгадсыг ариун биш гэж нэрлээд өөр нэг газар нь болохоор үхрийн баас нь ариун бөгөөд ариусгах чадвартай гэх юм энэ хоорондоо зөрчилдөж байна гэхдээ энэ хоорондоо зөрчилдөөнтэй харагдаж байж болох ч Ведэд бичсэний дагуу бид үүнийг хүлээн авдаг хүлээн авсанаар бид алдаа гаргадаггүй үүнийг орчин цагийн эрдэмтэн Др, Лал Мохан Гошал нээсэн аргалыг маш нарийн шинжилсэн бөгөөд үхрийн баасанд бактерийн эсрэг бодиснууд агуулагдаж буйг олсон үүнтэй адилаар Ганга мөрний ус мөн сонирхол татахуйц миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол Ведийн мэдлэг нь бүрэн дүүрэн эргэлзэх хэрэггүй алдаа байхгүй иймээс Бхагавад гита бол Ведийн Мэдлэгийн охь дээж нь Ведийн мэдлэг нь бүрэн төгс энэ бол багш шавийн төгс гинжин хэлхээгээр дамжин ирсэн иймээс Ведийн мэдлэгийг судлах шаардлагагүй бидний судалгааны ажил нь төгс биш байх болно учир нь бидний мэдрэхүй төгс биш Иймээс бидний хийсэн судалгааны үр дүн нь өөрөө төгс байх боломжгүй бид төгс мэдлэгийг хүлээн авах хэрэгтэй. Төгс мэдлэг дээрээс бууж ирсэн, үүнийг мөн Бхагавад гитад тайлбарласан байдаг бид зүгээр эхэлсэн evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). бид мэдлэгийг зөв эх үүсвэрээс олох хэрэгтэй, Бурханаас эхлэлтэй номын багш нарын гинжин хэлхээнээс иймээс Бхагавад гитаг Бурхан Өөрөө айлдсан. Харин Аржуна нь Бхагавад гитаг суралцсан суралцагч тэрээр бүхнийг яг байгаа хэвээр нь хүлээн авсан дуртайгаа аваад дургүйгээ хаяагүй үүнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй Бхагавад Гитагийн нэг хэсгийг хүлээн өөр нэг хэсгийг авахгүй Үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Бид Бхагавад гитаг энд тэндээс таслан судлах ёсгүй өөрийн дураар үл бүтэх байдлаар бус учир нь энэ бол Ведийн мэдлэгийн төгс төгөлдөр байдал Ведийн мэдлэг нь трансценденталь эх ундрагатай учир нь Бурхан Өөрөө айлдсан Бурханы Өөрөө айлдсан зүйлийг apauruṣeya гэнэ энэ дэлхийн хэн нэгэн материаллаг хүний биш, 4 төгс бус шинжийг агуулах нэгний биш Материаллаг орчлонгийн амьд оршнол нь 4 муу шинжтэй 1 алдаа эндэл гаргадаг 2 заримдаа хий хуурмагт автдагн 3 бусдын зальдахаар оролддог 4 төгс бус мэдрэхүйтэй энэ 4 зарчим нь өөрөө төгс бус байдал бүхий л төгс төгөлдөр мэдлэгийг төгс бус нэгнээс хүлээн авах боломжгүй Вед бол Ийм биш. Ведийн мэдлэгийг эхлээд Брахмагийн зүрхэнд суулгасан тэр бол хамгийн анхны амьд оршнол Брахма энэ мэдлэгийг өөрийн хөвгүүддээ сургасан яг л Бурханаас хүлээн авсантай адилаар