CS/BG 9

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā taková, jaká je - KAPITOLA DEVÁTÁ: Nejdůvěrnější poznání
KAPITOLA OSMÁ KAPITOLA OSMÁ - KAPITOLA DESÁTÁ KAPITOLA DESÁTÁ
BG-chapter next.pngPrabhupádovy výklady můžete vidět kliknutím na link verše

VERŠ 9.1: Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Arjuno, jelikož Mi nikdy nezávidíš, vyjevím ti toto nejdůvěrnější poznání a jeho realizaci. Jakmile je poznáš, budeš zbaven strastí hmotné existence.

VERŠ 9.2: Toto poznání je královskou vědou a největším ze všech tajemství. Je nejčistší, a jelikož umožňuje přímo vnímat vlastní já na základě realizace, je dokonalostí náboženství. Nikdy nepomíjí a jeho uplatňování je nesmírně radostné.

VERŠ 9.3: Ó hubiteli nepřátel! Ti, kdo nemají víru v tuto oddanou službu, Mě nemohou dosáhnout. Proto se vracejí na cestu zrození a smrti v hmotné existenci.

VERŠ 9.4: Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.

VERŠ 9.5: A přesto ve Mně vše stvořené nespočívá. Pohleď na Mou mystickou moc! I když jsem oporou pro všechny živé bytosti a jsem všude, nejsem částí tohoto vesmírného projevu — Mé vlastní Já je samotným zdrojem stvoření.

VERŠ 9.6: Věz, že všechno stvořené spočívá ve Mně tak, jako mocný vítr, který vane všude, stále spočívá v nebi.

VERŠ 9.7: Ó synu Kuntī, na konci věku vstupují všechny hmotné projevy do Mé přirozenosti a na začátku dalšího věku je svou silou znovu tvořím.

VERŠ 9.8: Celý vesmírný řád podléhá Mé vládě. Podle Mé vůle se vše samočinně znovu a znovu projevuje a podle ní je na konci zase ničeno.

VERŠ 9.9: Ó Dhanañjayo, tato práce Mě nesvazuje. Jsem od všech těchto hmotných činností trvale odpoutaný — zůstávám jakoby nezaujatý.

VERŠ 9.10: Ó synu Kuntī! Tato hmotná příroda, která je jednou z Mých energií, jedná pod Mým dohledem a přivádí na svět všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Jejím působením je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.

VERŠ 9.11: Hlupáci se Mi vysmívají, když sestupuji v lidské podobě. Neznají Mou transcendentální povahu, která je příznačná pro Nejvyššího Pána všeho, co existuje.

VERŠ 9.12: Takto zmatené jedince přitahují démonské a ateistické principy. Když jsou tímto způsobem oklamáni, jejich naděje na osvobození, práce s vidinou jejích plodů i rozvoj poznání jsou zmařeny.

VERŠ 9.13: Ó synu Pṛthy, ti, kdo nejsou zmateni — velké duše — jsou pod ochranou božské přirozenosti. Plně se zaměstnávají oddanou službou, protože Mě znají jako původní Nejvyšší Osobnost Božství s nevyčerpatelnou existencí.

VERŠ 9.14: Tyto velké duše vždy s velkou rozhodností opěvují Mou slávu, klaní se přede Mnou a tak Mě neustále s oddaností uctívají.

VERŠ 9.15: Jiní, kteří podstupují oběť rozvíjení poznání, uctívají Mě, Nejvyššího Pána, jako jednotu, rozmanitost v mnoha nebo vesmírnou podobu.

VERŠ 9.16: Jsem to však Já, kdo je obřadem, obětí, obětinou nabízenou předkům, léčivou bylinou i transcendentálním zpěvem. Já jsem máslo, oheň i obětina.

VERŠ 9.17: Jsem otec tohoto vesmíru, matka, ten, kdo umožňuje existenci a děd. Jsem předmět poznání, očišťující činitel a slabika oṁ. Jsem také Ṛg, Sāma a Yajur Veda.

VERŠ 9.18: Jsem cíl, udržovatel, pán, svědek, sídlo, útočiště a nejdražší přítel. Jsem stvoření a zničení, základ všeho, schránka a věčné semeno.

VERŠ 9.19: Ó Arjuno, Já dávám teplo, zadržuji a spouštím déšť. Jsem nesmrtelnost a také zosobněná smrt. Zahrnuji duchovní i hmotné.

VERŠ 9.20: Znalci Ved pijící šťávu soma, kteří se chtějí dostat na nebeské planety, Mě uctívají nepřímo. Když jsou očištěni od reakcí za hříšné činy, rodí se na nebeské planetě Indry vyznačující se zbožností, kde si užívají božských radostí.

VERŠ 9.21: Poté, co se těšili nesmírnému nebeskému požitku smyslů a vyčerpali výsledky svých zbožných činností, se vracejí na Zemi, planetu smrti. Ti, kdo chtějí uspokojit smysly pomocí dodržování zásad tří Ved, tak dosahují pouze opakovaného rození a umírání.

VERŠ 9.22: Ale těm, kteří Mě vždy uctívají s výlučnou oddaností a rozjímají o Mé transcendentální podobě, přináším to, co potřebují, a chráním to, co mají.

VERŠ 9.23: Ó synu Kuntī! Ti, kdo jsou oddáni jiným bohům a s vírou je uctívají, ve skutečnosti uctívají jen Mě, ale nesprávným způsobem.

VERŠ 9.24: Já jsem jediným poživatelem a Pánem všech obětí. A ti, kdo neznají Mou pravou, transcendentální povahu, následně klesají.

VERŠ 9.25: Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy; ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům; ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mě, budou žít se Mnou.

VERŠ 9.26: Jestliže Mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to.

VERŠ 9.27: Ó synu Kuntī! Vše co děláš, jíš, obětuješ či rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou podstupuješ, dělej jako oběť Mně.

VERŠ 9.28: Tak nebudeš spoután prací a jejími příznivými a nepříznivými výsledky. S myslí na Mě upřenou v této náladě odříkání budeš osvobozen a dospěješ ke Mně.

VERŠ 9.29: Vůči nikomu nechovám zášť a nikomu nestraním. Jsem stejně nakloněn všem. Ale každý, kdo Mi oddaně slouží, je Můj přítel — je u Mě — a Já jsem také přítelem jemu.

VERŠ 9.30: Je-li ten, kdo se dopustí i toho nejohavnějšího činu, zaměstnaný oddanou službou, má být považován za světce, protože jeho rozhodnost je správná.

VERŠ 9.31: Brzy se napraví a dosáhne trvalého klidu. Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nebude nikdy zničen.

VERŠ 9.32: Ó synu Pṛthy! Ti, kdo se ke Mně uchýlí, byť jsou i nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci), mohou dosáhnout nejvyššího cíle.

VERŠ 9.33: O co víc to musí platit o řádných lidech, brāhmaṇech, oddaných a svatých králích. Když jsi tedy přišel do tohoto dočasného světa plného utrpení, s láskou Mi služ.

VERŠ 9.34: Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, skládej Mi poklony a uctívej Mě. Plně upoután Mnou ke Mně pak zaručeně dospěješ.


KAPITOLA OSMÁ KAPITOLA OSMÁ - KAPITOLA DESÁTÁ KAPITOLA DESÁTÁ