LV/Prabhupada 1074 - Visas Likstas, Ko Pieredzam Šajā Materiālajā Pasaulē ir Šī Ķermeņa Dēļ

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

All Miseries We Experience in this Material World - It is All Due to This Body - Prabhupāda 1074


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Citviet Bhagavad-gītā ir teikts, ka

avyakto 'kṣara ity uktas
tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 8.21)

Avyakta nozīmē neizpausts. Pat daļa no materiālās pasaules nav saskatāma mūsu acīm. Mūsu jutekļ ir tik nepilīgi, ka nevaram redzēt, cik zvaigžņu, planētu atrodas šajā materiālajā pasaulē. Protams, Vēdu literatūrā mums ir informācija par visām planētām. Mēs varam ticēt vai neticēt, bet visas svarīgās, ar mums saistītās planētas aprakstītas Vēdās, īpašī Šrīmad-Bhāgavatam. Garīgajā pasaulē, kas ir pārāka par materiālajām debesīm, paras tasmāt tu bhāvo 'nyo (BG 8.20), bet avjakta, neizpaustās garīgās debesis, ir paramāṁ gatim, tas ir, jātiecas pēc garīgās valstības. Un kad tuvojamies garīgajai karaļvalstij, yaṁ prāpya, tuvojamies vai sasniedzam to, na nivartante, nav jāatgriežas šajā materiālajā pasaulē. Un Kunga mūžīgais mājoklis, no kurienes mums nav jāatgriežas, ir mūsu... Var jautāt, kā tuvoties Kunga pārpasaulīgajam mājoklim. Tas arī aprakstīts Bhagavad-gītā. 8. nodaļā, 5.,6.,7.,8. pantā tas, kā tuvoties Visaugstajam Kungam vai Viņa mājoklim, arī tur aprakstīts. Tiek teikts šādi:

anta-kāle ca mām eva
smaran muktvā kalevaram
yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ
yāti nāsty atra saṁśayaḥ
(BG 8.5)

Anta-kāle, dzīves beigās, nāves brīdī. Anta-kāle ca mām eva. Tas, kurš domā par Krišnu, smaran, ja viņš var atcerēties. Mirstošais, nāves brīdī atceroties Krišnas veidolu, atstāj šībrīža ķermeni, noteikti sasniedz garīgo valstību, mad-bhāvam. Bhāvam nozīmē garīgā daba. Yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ yāti. Mad-bhāvam nozīmē dabu vai Pārpasaulīgās Būtnes dabu. Un kā esam iepriekš aprakstījuši, Visaugstais Kungs ir sac-cid-ānanda-vigraha (BS 5.1.). Viņam ir Sava forma, kas ir mūžīga, sat, zināšanu pilna, čit, un svētlaimīga, ānanda. Nu mēs varam salīdzināt savu šībrīža ķermeni, vai tas ir sac-cid-ānanda. Nē. Šis ķermenis ir asat. Tas ir nevis sat, bet asat. Antavanta ime dehā (BG 2.18), Bhagavad-gīta saka, ka šisķermenis ir antavat, gaistošs. Un... Sac-cid-ānanda. Tas nav sat, bet ir asat, tieši pretējs. Nevis čit, zināšanām pilns, bet gan neziņas. Mums nav zināšanu par garīgo karaļvalsti, ne arī mums ir pilnīgas zināšanas par šo materiālo pasauli. Mumsnav zināms tik daudz kas, tādēļ šis ķermenis ir neziņas pilns. Tā vietā, lai būtu zinošs, tas ir neziņas pilns. Ķermenis ir gaistošs, neziņas pilns un nirānanda. Svētlaimes vietā tas ir ciešanu pilns. Visas mūsu pieredzētās ciešanas šajā materiālajā pasaulē ir šī ķermeņa dēļ.